Informasjon vedr Covid-19


Som følge av utbruddet av Covid-10 fattet Helse- og omsorgsdepartementet forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv.

Kommunelegen i Hole har, som alle andre kommuner i Norge, fattet følgende supplerende vedtak:

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester, treffer kommuneoverlegen følgende vedtak i medhold av smittevernloven § 4-1 første og femte ledd:
Campingplasser, bobilcamping, herunder private og kommunale oppstillingsplasser for bobiler, skal holde stengt.
Unntak gjelder for dagsbesøk for å ivareta nødvendig tilsyn og vedlikehold. Slike opphold skal være avsluttet innen kl. 17.00 samme dag.
Vedtaket trer i kraft med umiddelbar virkning og gjelder frem til det blir opphevet av kommunelegen.

Onsakervika Camping åpner vanligvis ikke før 1. mai, og vi er således ikke sterkt berørt av dette vedtaket per nå. Vi planlegger fortsatt for åpning 1. mai, men vi følger selvfølgelig situasjonen nøye.

Enn så lenge er det mulig å foreta nødvendig tilsyn og vedlikehold på plassene, men vi oppfordrer alle til å ta ekstra ansvar i tiden som kommer når det gjelder forholdregler for hindring av videre virusspredning. Så satser vi på at dette går over så fort som mulig og at vi kan ønske dere velkommen snarest mulig for herlige dager hos oss. Vi holder dere oppdatert med en gang vi vet noe mer om åpning igjen.