Sesongplass Camping


Bestill din faste sesongplass på Onsakervika Camping.

Vi har plass til 100 sesongvogner og fortsatt kan du sikre deg din drømmetomt. Alle våre sesongtomter måler ca 120 m2 og har tilgang til hvert sitt 10 eller 16 amp strømuttak. Det er også flere vannposter på plassen og til hver tomt er det enkel adkomst med egne veier.

Beskrivelse
Onsakervika Camping tilbyr over 100 sesongplasser i naturskjønne omgivelser ved Tyrifjorden i Hole kommune – kun 45 minutter fra Oslo. Vi har utbedret et større område for å bedre tilrettelegge for sesonggjester. Disse plassene er alle ca 120 m2, har tilgang til hvert sitt strømuttak, med 10 eller 16 amp sikringer og egen strømmåler samt tilgang til trådløst internett. Alle tomtene er vestvendt og har alle utsikt til vår unike badestrand – Østlandets fineste!
Fasiliteter
  • Hver plass er ca 120 m2
  • Oppmerkede plasser
  • Gode adkomstveier
  • Hver plass har hvert sitt 10 eller 16 amp strømuttak
  • Strømmåler på hvert strømuttak – betal etter forbruk
  • Tilgang til nyoppusset 4-stjernes toalettanlegg
  • Tilgang til trådløst internett WIFI
  • Egne vannposter og tømmestasjon
  • Butikk, Cafe og uteservering med rettigheter
Priser

Sesongplass kr 12.600,- inkl mva. Pris er eksl. strøm. Strøm blir fakturert etterskuddsvis, iht gjeldende prisliste, etter faktisk forbruk. Sesongen gjelder 1. mai til 1. oktober.

Det er muligheter for å la vogna stå på eget ansvar gjennom vinteren. Pris vinterlagring kr 1500,- inkl mva. Vintersesong 1. oktober – 1. mai.

Alle sesongplasser har egne strømmålere. 10 eller 16 Amp.

Vilkår

§1. Leieperiode. Mot fullstendig aksept av disse vilkår gis LT rett til å ha stående sin egen campingvogn og 1 bil på den til enhver tid anviste plass på ONSAKERVIKA CAMPING, f.o.m. den 01.05.2020 t.o.m. den 01.10.2020 og kan benyttes i samme periode. 01.10.2020 – 01.05.2021 ansees som vinteropplagsperiode.

§2. Opphør. Leieforholdet opphører uten oppsigelse den 01.10.2020. Om UL ikke ønsker videre leieforhold aksepterer leietaker å flytte ut og rydde plassen innen 14 dager, uten noe krav mot UL for planter, terrasser etc. Etter dette blir plassleie å betale etter de til enhver tid gjeldende døgnpriser.
Avtalen er gjeldende inntil den sies opp fra en av partenes side med 2 – to – måneders skriftlig varsel. LT er forpliktet til å betale leie ut leieperioden. Onsakervika Camping er ikke ansvarlig for leieforhold i tilfelle naturkatastrofer, flom, epidemiske sykdommer, grensetrafikk eller annen form for force majeure.

§3. Plassering/tilkobling. Leietaker får tilvist og tilgang til 1 stk strømuttak. Kabel MÅ tydelig merkes med leietakers navn i den enden som er koblet til campingens anlegg. Leietaker skal påse at strømkabel (min. 2×2,5 mm²+jord) fra tilkoblingsboks og til inntaket i vognen er hel, i hel lengde og i forskiftsmessig stand. Støpsel og stikkontakt må også være forskriftsmessig. DETTE ER VIKTIG.
Utleier har ikke ansvar for eventuelle jordfeil om feilen befinner seg utenom selve koblingsskapet.Det er leietakers ansvar at man til enhver tid er tilkoblet riktig kontakt.

§4. Platting/terrasse kan etter avtale bygges etter gitte spesifikasjoner, forutsatt at LT får dette godkjent av offentlige myndigheter. Det skal være minimum 3 meter mellom hver enhet og dette omfatter også platting/terrasse. En slik avtale binder ikke UL til noe mer enn om terrasse ikke bygges. Leietaker er oppmerksom på at UL kan kreve terrassen fjernet uten noen form for vederlag. Det minnes også om at leien opphører 01.10.2020, og at terrasser derfor må være lette å ta vekk/flytte.

§5. Isolert fortelt. Teltet må kunne demonteres eller på annen måte kunne fjernes slik at det ikke vises at det har stått oppe. Størrelse, type og plassering av Telt skal godkjennes av UL. Telt skal tilpasses vogna og omgivelsene for øvrig på en best mulig måte og må tilfredsstille EI-15 krav til brannsikkerhet.

§6. Ansvar. UL er uten ansvar for skade, tyveri eller annet på leietakers bil/campingvogn/andre eiendeler. UL er heller ikke ansvarlig for forhold som UL ikke har kontroll over.

§7. Priser for sesongen 2020 når betalt innen fristen er kr 12.600,-. Strøm blir fakturert etterskuddsvis, iht gjeldende prisliste, etter faktisk forbruk.

§8. Betaling. Det vil bli utsendt faktura og forfall er per 14 dager. Oppgjør etter fristen vil medføre en økning i

leieprisen på 10%, dersom ikke annet er avtalt jfr. §16. UL kan ta pant i vogn ved uteblitt oppgjør.

§9. Vinter. Dersom leietaker ønsker å lagre vognen i vinteropplagsperioden kan dette kun gjøres etter avtale med UT. LT kan lagre vogn og annet utstyr på anvist plass i perioden 01.10.2020 – 01.05.2021. Pris for dette er kr 1.500,-. I vinteropplagsperioden gjelder forøvrig § 6.

§10. Miljø. Det tillates kun det daglige husholdningsavfall i containeren. Store esker, møbler og alt annet må den enkelte selv levere til søppelfylling, dette for egen regning. Det er en selvfølge at man også holder det ryddig og velstelt rundt vogna. Det skal ikke være noen form for ”lagerplass” rundt vogna. Holdes ikke tildelte plass ryddig/velstelt kan utleier besørge rydding/stelling for leietakers regning.

§11. Utleie/salg. Fremleie eller utlån av campingvognen tillates ikke. Utleier kan etter egen vurdering gi skriftlige tillatelser til slik. I de tilfeller der vognen skal selges, plikter LT å demontere og fjerne vogn og tilbehør før salget gjennomføres. Vognen må med andre ord selges utenfor området og uten tilknytning til campingplassen.

§12. Reglement. Leietaker har satt seg inn i ordensreglene/brannforskrifter for campingplassen og plikter å etterkomme disse samt vaktenes anvisninger. Brudd på disse reglene/forskriftene/vilkårene for leie av sesongplass kan medføre at leietaker bortvises før leieperiodens utløp. Det samme vil gjelde for ikke å etterkomme vaktens anvisninger. Innbetalt leie refunderes ikke. Dersom fraflytting grunnet brudd på disse vilkårene eller andre regler gjeldende for område ikke skjer innen angitte frister, kan utleier fjerne leietakers eiendeler og utstyr for leietakers regning og risiko.

§13. Besøk. Når det gjelder besøk til leietaker, er dette tillatt på dagtid mellom 09:00-23:00 (merk tiden). Evt. gjester til andre klokkeslett betaler forskudd etter de til enhver tid gjeldende satser. Det er leietakers ansvar at dette blir gjort. Besøkende med bil MÅ parkere på anvist parkeringsplass. Leietaker har ansvar for at hans/hennes besøkende følger regler/pålegg ifra vakten, som om dette var leietaker selv.

§14. Ekstra gjester. Ved besøk etter kl 23, betales campingavgift på forskudd etter gjeldende satser.

§15. Disse vilkårene og de regler den viser til, er ikke uttømmende. Onsakervika Camping står fritt til å endre generelle ordensregler og lignende kontinuerlig.

§16. Avvik fra vilkårene kan kun avtales skriftlig.

§17. Frister. Vilkårene skal være mottatt signert av UL innen 15. Mai. 2020.

Bestill

Navn (*)

E-Post (*)

Telefon (*)

Velg type henvendelse

Din melding

pris sesongleie

12.600,-

eks strøm